Allmänna villkor

För KianBrose AB (Org.nr:559376-9846) är personlig integritet otroligt viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss gör du enkelt genom kontakta oss knappen som alltid finns tillgänglig i högra hörnet.

1. Integritetspolicy

För de behandlingar som sker inom KianBrose AB:s verksamhet är KianBrose AB personuppgiftsansvarig.

1.1 Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

1.2 Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

1.3 Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

1.4 Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Läs nedan för att få reda på hur du kommer i kontakt med oss.

1.5 Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta KianBrose AB. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken

2. Spärr eller låsning av tjänst

2. Spärr eller låsning av tjänst

Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan och utan meddelande därom spärra Kunden från vidare användning av Tjänsten om kunden bryter mot villkor eller på annat sätt misstänks utnyttja Tjänsten på ett olagligt eller annars otillbörligt sätt.

3. Användning av plattformen

3.1 Denna plattform drivs av KianBrose AB via passtider-snabbt.se.
3.2 Användaren intygar att han eller hon är myndig och har den rättskapacitet som fordras för att uppfylla detta avtal, och att plattformen används i enlighet med dessa allmänna villkor som vederbörande har förstått och bekräftar till fullo. Användaren intygar att all information han eller hon lämnar för att få tillgång till plattformen, före och under användning, är sann, fullständig och korrekt, och utfäster att denna information kommer att hållas uppdaterad.
3.3 Denna plattform är enbart och uteslutande avsedd för användarens personliga bruk. Den får inte ändras, reproduceras, dupliceras, kopieras, distribueras, säljas, återförsäljas eller exploateras på något sätt i kommersiellt eller annat liknande syfte.
3.4 Ett köp på denna plattform innebär att du gör en beställning om att KianBrose AB ska boka en eller flera passtider från bokapass.nemoq.se åt dig, vilket medför en betalningsskyldighet som KianBrose AB måste bekräfta. När du köper en bokningstjänst via denna plattform ingår du ett avtal med KianBrose AB avseende tillhandahållande av förmedlande tjänster. Såvida annat inte uttryckligen anges agerar KianBrose AB i egenskap av öppet ombud för dig och ingår inget avtalsförhållande med dig och/eller bokapass.nemoq.se vad beträffar de tjänster du köper på denna plattform. Eventuell fråga eller rådfrågning angående tjänster som köps på denna plattform måste ställas till bokapass.nemoq.se som tillhandahållit tjänsten.
3.5 Användaren intygar att KianBrose AB har rätt att använda den data som användaren anger på webbplatsen i marknadsförings syfte för att marknadsföra plattformen. Samt att Konversationer i chatt funktionen på kontakta oss kan användas för utbildning syfte samt marknadsförings syfte. Detta kan exempelvis gälla att konversationer och historier om kund interaktioner kan och får laddas upp på Youtube i marknadsförings syfte och utbildnings syfte. 
3.6 KianBrose ABbistår dig med att boka passtid och agerar förmedlare för din räkning med tjänsteleverantör. Ditt köp av bokningstjänsten omfattas av respektive tjänsteleverantörs villkor. Vi rekommenderar att du kontaktar tjänsteleverantören i fråga och granskar deras villkor.
3.7 I och med att du använder denna plattform till att boka pass ger du KianBrose AB fullmakt att agera ombud för dig under bokningsprocessen med motsvarande tjänsteleverantör. För dessa förmedlande tjänster debiteras du en bokningsavgift av KianBrose AB. Avgiftens belopp beror på typen och värdet på av köpta bokningstjänsterna. KianBrose AB förser dig alltid med all nödvändig information och totalsumman för ditt köp innan du binds av något avtal och/eller någon betalningsskyldighet.
3.8 Totalsumman för din beställning med tillämplig uppdelning visas när bokningen, bokningstjänster är klar, innan du slutför bokningen genom att klicka på ”KÖP”. När du gör en beställning fastställs bokningstjänstens pris i samma stund som köpet godkänns. Detta pris tillämpas även vid eventuell ändring eller avbokning av de bokningtjänster som ingår i din beställning.
3.9 KianBrose AB förbehåller sig rätten att avboka din beställning om vi har skälig anledning att anta att den är bedräglig, t.ex. om betalning av bokningen inte har genomförts enligt instruktioner i bekräftelsesms, inte är giltig och/eller om du inte är laglig innehavare av betalningsmetoden i fråga. Under sådana omständigheter försöker vi kontakta dig på den e-postadress du angav under bokningen. Om vi inte får kontakt med dig avbokas din beställning automatiskt.
3.11 Denna webbplats (i fortsättningen ”plattform”) är tillgänglig för alla användare (i fortsättningen ”användare” eller ”du”) underkastat dessa allmänna villkor. I och med att du gör en bokning på plattformen, eller använder den på något annat sätt, bekräftar du att du godkänner dessa allmänna villkor.
3.12 Användaren samtycker till att inte använda denna plattform i illegala eller otillbörliga syften. Användaren godtar i synnerhet att de tjänster som köps via denna plattform är avsedda för bruk och konsumtion av användaren själv eller av personer i vars namn användaren har rättslig befogenhet att handla. Användaren får inte återförsälja tjänster som köpts via denna plattform till tredje part. KianBrose AB förbehåller sig rätten att när som helst neka åtkomst till plattformen utan föregående meddelande.
3.13 På Passtider-snabbt.se kan förekomsten att en uppmaning för att få en passtid och genom slutföra köpet krävs det att användaren behöver logga in via bankID på polismyndigheten som är en statlig myndighet. Polismyndigheten har inga sammarbetsavtal med KianBrose AB utan inloggningen görs i syfte att kund hos KianBrose AB tillsammans med KianBrose AB ska ha möjligheten att slutföra beställningen och kunna agera ombud åt våra kunder genom att boka en tid åt våra kunder. 
3.14 All kommunikation sker via passtider-snabbt.se Kontakta oss knapp på hemsida. Övriga kontakt metoder så som mail eller sms som är automatiska är så kallade No-reply nummer och adresser. Dessa adresser och telefon nummer används inte för att ta emot kundmeddelanden.

4. Köpvillkor

4.1 Möjligheten att avboka eller ändra en bokningstjänst som köpts via denna plattform, samt tillvägagångssätt för ändring eller avbokning, beror på villkoren från din tjänsteleverantör. KianBrose AB kan hjälpa dig att ta reda på om det går att ändra eller avboka passtiden, och om du vill kan KianBrose AB hjälpa dig med din förfrågan till tjänsteleverantören. Om du vill beställa en avbokning via KianBrose AB ska du chatta med vårt kundcenter i kontakta oss knappen.
4.2 Priser och betalningsvillkor
4.2.1 Totalsumman för din beställning med motsvarande uppdelning visas på denna plattform när du har valt de bokningtjänster du vill beställa, vilket är innan du binds av något avtal och/eller åtar dig någon betalningsskyldighet. I den totalsumman ingår priser för alla valda bokningtjänster, inklusive valfria tjänster, samt KianBrose AB bokningsavgifter.
4.2.2 KianBrose AB bokningsavgifter varierar beroende på vilka produkter eller tjänster som ingår i din beställning. Du får inga av de beställda tjänsterna förrän full betalning har mottagits av oss. Om någon fråga uppstår kring din betalning kontaktar vi dig inom tjugofyra timmar med instruktion om att verkställa din betalning.

4.2.3 Du kan endast använda de betalningsmetoder som anges på plattformen. Inga andra betalningsmetoder godtas.
4.2.4 Moms (även utländsk sådan, om tillämpligt) ingår i alla priser som anges på vår plattform.
4.3 Återbetalningar
4.3.1 Om du har rätt till återbetalning behandlas denna med samma betalningsmetod som användes vid betalningen av beställningen.
4.3.2 Om vi har bokat en passtid som du missar eller inte utnyttjar , kan du inte begära återbetalning av bokningsavgiften.

4.3.3 Observera att begäran av återbetalning av bokningsavgiften måste göras inom 21 dagar från bokningens inköpsdatum. Med andra ord öppet köp gäller inom 21 dagar. Utöver ångerrätten som gäller 14 dagar från köp.

4.3.4 Betalning med kort och via internetbank

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via passtider-snabbt.se

Vid betalning med kort och via nätbank kommer all data att hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem. Beställningen är genomförd när villkoren har godkänts och köpet har godkänts.

Kontroll av kortet kommer att göras av vår partner STRIPE som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt.

Vid betalning med kort och via nätbank kommer all data att hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem. Beställningen är genomförd när villkoren har godkänts och köpet har godkänts.
Kontroll av kortet kommer att göras av vår partner STRIPE som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt.
4.3.5 För att få ta del av återbetalning måste kunden själv kontakta passtider-snabbast officiella kommunikations kanal dvs genom kontakta oss knappen på hemsidan alternativt mail. Inga återbetalningar kan ske utan kundens samtycke eller godkännande.

5. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand, blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof , arbetskonflikt eller ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.

6. Sekretesspolicy

6.1 I enlighet med det europeiska direktivet 95/46/EG och relaterade förordningar vill vi informera om att dina personuppgifter kommer att läggas in i automatiserade filer som tillhör KianBrose AB. Uppgifterna kommer att bearbetas i syfte att behandla din beställning och betalning samt att skicka reklam, kampanjer och andra kommersiella rekommendationer till dig om liknande eller tillhörande produkter eller tjänster med anknytning till din beställning. Uppgifterna kan också användas för kundundersökningar, statistik och analys av marknadstrender.
6.2 Observera att du kan utöva din rätt att få tillgång till, begära rättelse eller avbrytande av och invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka en skriftlig begäran om detta till KianBrose AB .
6.3 I och med att du godtar denna sekretesspolicy samtycker du till att dina uppgifter överförs enligt beskrivningarna ovan med databehandling belägen var som helst i världen.
6.4 Leverantören kan komma att använda information om kunder och projekt i marknadsföringssyfte, exempelvis som referenser i kundanskaffning eller övrig marknadsföring. Vid sådant användande skall kundens medgivande först inhämtas.
6.5 KianBrose AB har rätt att lagra kunders person uppgifter detta kan vara i syfte av redovisning, spara bannlysningar från tjänsten samt i syfte för att kunder ska kunna begära ut sin information om så skulle behövas. 
6.6 KianBrose AB Ska även se till att de uppgifter som överlämnas inte ska användas för något utanför verksamheten för att boka tider utöver den datan som samlas in för statistiska syften.

7. Överlåtelse

8. Cookiepolicy

8.1 KianBrose AB vill upplysa dig om att på denna plattform godtas användning av cookies.
8.2 En cookie är en liten textfil som läggs på din dator av en plattform när du besöker den. I filen lagras data som din webbläsare skickar till plattformen när du besöker webbplatsen i framtiden eller när du förflyttar dig mellan sidorna inom webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda plattformen som avsett eftersom de håller reda på information som du redan har angett. Andra cookies samlar in data om hur du använder webben eller gör bokningar, och dessa sammanställs för analys av hur plattformen används eller för att kunna visa dig olika annonser utifrån sådant du verkar vara intresserad av.

8.3 Cookieinställningar måste göras enskilt för varje webbläsare (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari). Du kan vanligen hantera cookies på flera olika sätt, däribland aktivera eller inaktivera cookies helt, ta bort vissa cookies som redan är sparade i webbläsaren, blockera vissa plattformar helt från att spara cookies på din dator eller blockera cookies från tredje part (att cookies sparas på din dator av en annan plattform än den du besöker).
8.4 Vår plattform använder för närvarande olika sorters cookies Tekniska cookies som är absolut nödvändiga för plattformens drift. Funktionella cookies som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som plattformens användare efterfrågar. Analyscookies som ger oss möjlighet att se hur användare rör sig på plattformen och att registrera vilket innehåll användare tittar på och är intresserade av. Detta hjälper oss att förbättra vår tjänst genom att vi kan se till att våra användare finner den information de söker. Sociala cookies som behövs för sociala medier (Facebook, Google och Twitter) så att interagerandet med sociala widgetar på plattformen kan hanteras. Associerade cookies som samlar in information om besök på andra webbplatser som vi har samarbetsavtal med. Dessa riktar sig till annonseringsnätverk som använder dem för att visa dig anpassade annonser på andra plattformar. Beteende- och annonseringscookies som samlar in information om vad du föredrar och väljer på plattformen. Dessa riktar sig till annonseringsnätverk som använder dem för att visa dig anpassade annonser på andra plattformar.

8.5 Om du vill ha mer information, eller lämna dina synpunkter på användningen av cookies på vår plattform, kan du kontakta oss på:  på kontakta oss knappen på hemsidan

9. Immateriell och industriell äganderätt

9.1 Innehållet på KianBrose AB webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och avtal som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

9.2 Allt innehåll på denna plattform (inklusive, men inte begränsat till, varumärken, text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudfiler och programvara) tillhör KianBrose AB  eller dess innehållsleverantörer och skyddas av nationella och internationella lagar om industriell och immateriell äganderätt. Allt kompilerat (avser insamling, arrangemang och sammansättning) innehåll på KianBrose AB  plattform är KianBrose AB exklusiva egendom och skyddas av nationella och internationella lagar om industriell och immateriell äganderätt. All programvara som används på KianBrose AB  plattform eller som tillhör dess programvaruleverantörer skyddas av nationella och internationella lagar om industriell och immateriell äganderätt.

9.3 All annan användning av innehållet på denna plattform är strängt förbjuden, däribland att helt eller delvis reproducera, ändra, distribuera, sända, i efterhand publicera, förevisa och/eller återge detta. Alla typer av användning av bilder från denna plattform utanför plattformen är i synnerhet strängt förbjuden utan uttryckligt tillstånd från KianBrose AB och/eller dess leverantörer.

9.4 KianBrose AB och andra namn på produkter, tjänster, grafik och logotyper som tillhör KianBrose AB är internationellt registrerade varumärken. Namn på andra produkter, tjänster och företag som nämns i detta dokument kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

10. Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla. 

11. Länkar till andra plattformar

11.1 Denna plattform kan innehålla länkar till andra plattformar som inte drivs av KianBrose AB och som endast förekommer av annonseringsskäl. KianBrose AB  har ingen kontroll över dessa plattformar och ansvarar inte för dessas innehåll.

12.2 Förekomsten av länkar till andra plattformar indikerar inte att KianBrose AB  främjar, stöder, garanterar eller rekommenderar dessa webbplatser. Dessa länkar används endast som informativa referenser utan bedömning av innehåll, ägarskap, tjänster eller produkter som erbjuds.

12. Ansvar

KianBrose AB lämnar inga utfästelser eller någon garanti om lämpligheten avseende information, programvara, produkter eller tjänster, inklusive eventuella felaktigheter, på plattformen för något visst ändamål. KianBrose AB  gör i synnerhet inga utfästelser angående kvalitet på tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer. Detta förutsatt att de tillhandahåller tjänsterna som utomstående entreprenörer och att KianBrose AB endast agerar ombud för dig gällande bokning av passtid. Därmed ansvarar KianBrose AB inte för tjänsteleverantörers handling, misstag, utelämnande, utfästelse, garanti, överträdelse eller försummelse. Inte heller för eventuell personskada, dödsfall, egendomsskada eller annan skada eller kostnad som uppstår till följd av försening, avbokning, överbokning, strejk, force majeure eller annan situation som KianBrose AB varken ansvarar för eller gör återbetalning för, eller råder över direkt.

13. Övriga tillämpliga villkor

13.1 Frågor och klagomål angående din beställning. Kontakta vår kundserviceavdelning om du har frågor eller klagomål angående din bokning.

13.2 Ändringar av de allmänna villkoren KianBrose AB  kan komma att ändra eller uppdatera dessa allmänna villkor utan föregående meddelande. Den aktuella versionen av dessa allmänna villkor visas på plattformen när sådana ändringar träder i kraft. Läs de aktuella allmänna villkoren varje gång du gör en bokning på denna plattform.

14. Ikraftträdande

Dessa Allmänna villkor gäller från och med den 14 September 2022 och ersätter alla tidigare villkor för användandet av Tjänsten.

15. Överlåtelse

15.1 Kund får inte överlåta abonnemang avbokning utan KianBrose AB skriftliga tillåtelse.
15.2 KianBrose AB äger när som helst rätt att överlåta sina förpliktelser enligt avtalet med kunden till annan fysisk eller juridisk person. Det innebär att den information om kunden och de förpliktelser KianBrose AB har i förhållande till kunden övergår till förvärvaren. Om överlåtelse aktualiseras kommer kunden att informeras om överlåtelsen och dess innebörd senast en månad innan överlåtelsen sker.

16. Termer

16.1 Termen ”tjänsteleverantör” innefattar i tillämpliga fall plattformen bokapass.nemoq.se, eller annan officiell leverantör som tillhandahåller bokning av passtider via Polisen.se.
16.2 Termen ”betaltjänsteleverantör” innefattar i tillämpliga fall på passtider-snabbt.se där betalningar görs. Våra Betalpartners Stripe samt paypal som ansvarar vid betalning med kort och via nätbank kommer all data att hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem. Beställningen är genomförd när villkoren har godkänts och köpet har godkänts.
Kontroll av kortet kommer att göras av vår partner STRIPE som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt. Även betalpartner Paypal gör sina kontroller för att säkerställa att beloppet finns tillgängligt.

Passtider-Snabbt

Passbokning som är trygg, snabb och enkel.
KianBrose AB (559376-9846)
©2022 Passtider-snabbt.se - All Rights Reserved